صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۱۹,۱۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۶۸۰,۸۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۱۸۶,۹۶۹,۷۵۴,۴۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۰۷,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۰۵,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۰۵,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱,۷۰۷,۴۷۷ ۱,۷۰۵,۷۰۶ ۱,۷۰۵,۷۰۶ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۱۸۶,۹۶۹,۷۵۴,۴۷۶
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱,۷۰۷,۲۷۰ ۱,۷۰۵,۴۹۸ ۱,۷۰۵,۴۹۸ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۱۸۱,۷۲۱,۸۱۶,۲۸۶
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱,۷۰۸,۹۱۳ ۱,۷۰۷,۱۴۲ ۱,۷۰۷,۱۴۲ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۲۲۳,۳۲۴,۴۸۱,۵۷۰
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱,۷۰۸,۷۰۷ ۱,۷۰۶,۹۳۵ ۱,۷۰۶,۹۳۵ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۲۱۸,۰۹۸,۲۷۴,۱۸۸
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱,۷۰۸,۵۰۱ ۱,۷۰۶,۷۲۹ ۱,۷۰۶,۷۲۹ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۲۱۲,۸۸۲,۰۳۵,۳۴۴
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱,۷۱۰,۳۰۴ ۱,۷۰۸,۵۳۰ ۱,۷۰۸,۵۳۰ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۲۵۸,۴۷۱,۸۱۴,۸۰۵
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱,۷۰۹,۰۶۲ ۱,۷۰۷,۲۸۹ ۱,۷۰۷,۲۸۹ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۲۲۷,۰۶۰,۸۳۳,۲۱۷
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱,۷۰۴,۰۵۰ ۱,۷۰۲,۲۸۴ ۱,۷۰۲,۲۸۴ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۱۰۰,۳۳۱,۹۶۸,۱۷۷
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱,۶۹۷,۴۹۹ ۱,۶۹۵,۷۴۳ ۱,۶۹۵,۷۴۳ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۲,۹۳۴,۷۳۰,۷۱۹,۵۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱,۷۱۴,۱۵۷ ۱,۷۱۲,۳۷۶ ۱,۷۱۲,۳۷۶ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۳۵۵,۸۶۰,۵۷۲,۰۴۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱,۷۱۳,۹۴۸ ۱,۷۱۲,۱۶۷ ۱,۷۱۲,۱۶۷ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۳۵۰,۵۷۵,۹۸۶,۳۶۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱,۷۱۳,۷۴۰ ۱,۷۱۱,۹۵۹ ۱,۷۱۱,۹۵۹ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۳۴۵,۳۰۱,۵۰۳,۸۴۴
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱,۷۱۹,۷۳۴ ۱,۷۱۷,۹۵۰ ۱,۷۱۷,۹۵۰ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۹۶,۹۷۴,۱۰۷,۲۱۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱,۷۱۹,۱۱۴ ۱,۷۱۷,۳۴۲ ۱,۷۱۷,۳۴۲ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۸۱,۵۷۹,۹۷۳,۳۹۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱,۷۱۹,۵۰۰ ۱,۷۱۷,۷۲۷ ۱,۷۱۷,۷۲۷ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۹۱,۳۳۶,۶۷۸,۲۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱,۷۱۹,۲۸۴ ۱,۷۱۷,۵۱۰ ۱,۷۱۷,۵۱۰ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۸۵,۸۵۰,۵۱۷,۸۸۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱,۷۱۸,۹۶۸ ۱,۷۱۷,۱۹۵ ۱,۷۱۷,۱۹۵ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۷۷,۸۶۶,۹۵۰,۱۴۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱,۷۱۸,۷۵۲ ۱,۷۱۶,۹۷۹ ۱,۷۱۶,۹۷۹ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۷۲,۴۰۱,۱۴۴,۷۰۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱,۷۱۸,۵۳۷ ۱,۷۱۶,۷۶۴ ۱,۷۱۶,۷۶۴ ۰ ۰ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۶۶,۹۴۵,۶۳۲,۶۳۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱,۷۱۹,۶۶۱ ۱,۷۱۷,۸۸۷ ۱,۷۱۷,۸۸۷ ۰ ۴۹,۵۴۳ ۵۲,۷۳۵,۴۹۲ ۰ ۲۷,۴۱۶,۳۷۰ ۲۵,۳۱۹,۱۲۲ ۴۳,۴۹۵,۳۷۸,۸۵۴,۴۱۹
  مشاهده همه