صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۳۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱,۷۶۳,۵۳۳ ۱۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۱۱۲ ۴.۶ % ۱,۳۰۷,۴۹۳ ۱۲.۲۴ % ۷,۱۱۶,۷۷۸ ۶۶.۶۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱,۷۷۱,۳۷۶ ۱۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۱۱۲ ۴.۶ % ۱,۳۳۵,۰۶۰ ۱۲.۵۱ % ۷,۰۷۷,۵۸۶ ۶۶.۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱,۸۵۹,۴۵۰ ۱۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۱۱۲ ۴.۶ % ۲,۵۵۹ ۰.۰۲ % ۸,۳۲۹,۱۹۵ ۷۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱,۸۵۹,۴۵۰ ۱۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۱۱۲ ۴.۶ % ۲,۵۶۰ ۰.۰۲ % ۸,۳۲۹,۱۹۵ ۷۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱,۸۵۹,۴۵۰ ۱۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۱۱۲ ۴.۶ % ۲,۵۶۲ ۰.۰۲ % ۸,۳۲۹,۱۹۵ ۷۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۸۷۰,۶۲۸ ۱۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۶۱۲ ۴.۶۲ % ۲,۵۶۳ ۰.۰۲ % ۸,۲۸۱,۳۷۹ ۷۷.۷۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۹۴۷,۴۰۴ ۱۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۶۱۲ ۴.۷ % ۲,۵۶۴ ۰.۰۲ % ۸,۰۲۴,۶۵۲ ۷۶.۶۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۹۵۴,۶۷۹ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۶۱۲ ۴.۷۵ % ۲,۵۶۵ ۰.۰۲ % ۷,۹۰۴,۶۴۷ ۷۶.۳۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۹۶۵,۴۸۸ ۱۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۶۱۲ ۴.۶۸ % ۹۸۳ ۰.۰۱ % ۸,۰۳۶,۹۰۶ ۷۶.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۹۷۲,۲۳۲ ۱۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۶۱۲ ۴.۶۸ % ۶۵۱ ۰.۰۱ % ۸,۰۵۰,۸۳۹ ۷۶.۵۶ % ۰ ۰ %